Witamy na portalu BezpiecznySenior.eu

O PROJEKCIE

Nigdy nie jest za późno na edukację i profilaktykę, szczególnie praktyczną oraz przydatną na co dzień. Osoby starsze mogą z nich czerpać wiele pożytków, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia. Bezpieczny, sprawny i zdrowy senior to również tańsze państwo.

Przyjazny stosunek do osób starszych jest miarą kultury i dojrzałości społeczeństwa, z korzyścią dla jakości życia zainteresowanych. Zwiększa on motywację do aktywności społecznej i zawodowej, podnosi sprawność psychofizyczną seniorów oraz ogranicza działania jednostek aspołecznych.

Warunkiem tak rozumianej pomyślności – na jesień życia – jest bezpieczeństwo, czyli ogólny stan spokoju, pewności i braku zagrożenia. Rzecz jasna, taka definicja nie wyczerpuje wielkiej złożoności, rodzajów i znaczenia tematyki bezpieczeństwa. Edukacja w tym przedmiocie jest procesem długotrwałym i wielopłaszczyznowym.

Populacja osób starszych w Polsce zwiększa się ilościowo i wiekowo. Państwo czyni starania by podnosić poziom wiedzy i zdrowia seniorów oraz by podnosić ich status rodzinny i społeczny. Istotnym podmiotem takich działań jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wymienionym celom i potrzebom służy m.in. niniejszy projekt pod nazwą „Edukacja dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) w województwie śląskim w 2017 r.” Został on dofinansowany z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt jest dedykowany osobom z pokolenia 60+, a na jego realizację składają się m.in.:

- szkolenia, warsztaty i spotkania dla bezpieczeństwa,

- zaprojektowanie i prowadzenie portalu tematycznego pn. "Bezpieczny Senior",

- opracowanie i wydanie Poradnika pn. „Bezpiecznik seniora – 100 porad, wskazówek i instrukcji dla bezpieczeństwa”,

- opracowanie i wydanie magnesu bezpieczeństwa,

- utworzenie Sieci ABS, czyli Sieci Ambasadorów Bezpieczeństwa Seniorów,

- opracowanie katalogu bezpiecznych praktyk.


Projekt i jego poszczególne elementy obejmują m.in. zagadnienia: prawne, ekonomiczne, techniczne, cywilne, finansowe, cyfrowe i prozdrowotne. Wskazują również na bezpieczne i odpowiedzialne postawy obywatelskie, metody i środki zabezpieczenia mienia oraz sposoby przeciwdziałania zagrożeniom, w tym próbom nadużyć i wyłudzeń wymierzonym w osoby starsze.

Realizacja projektu krzewi oraz rozwija przedmiotową tematykę bezpieczeństwa seniorów zarówno w miejscu zamieszkania, w ruchu drogowym i w cyberprzestrzeni, a także w życiu społecznym, czy w kontaktach z nieznajomymi.

Na podstawie licznych, rzeczywistych przykładów i zaistniałych zdarzeń, a także analiz okoliczności, przyczyn i szkód – opracowano ostrzeżenia, sugestie, wnioski i porady – adresowane do seniorów.

Realizator projektu – Instytut Przedsiębiorczości w Chorzowie – podejmuje starania by wszystkie przedsięwzięcia miały charakter praktyczny, interesujący i użyteczny dla osób starszych. Rozumiemy przez to bogactwo treści oraz prostotę formy i języka.