Witamy na portalu BezpiecznySenior.eu

Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy to stosunkowo młody urząd administracji publicznej. Został powołany do życia na mocy ustawy z 5 sierpnia 2015 o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

 

Do zadań Biura Rzecznika Finansowego należy m.in.:

  • ochrona klientów rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego, tzn. krajowych zakładów ubezpieczeń, zagranicznych zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń, oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, towarzystw emerytalnych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
  • ochrona klientów rynku bankowego i kapitałowego, tzn. instytucji płatniczych, biur usług płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, oddziałów zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, banków krajowych, banków zagranicznych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych, instytucji finansowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, firm inwestycyjnych i instytucji pożyczkowych;
  • prowadzenie pozasądowych postępowań w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego.

 

Z podejmowanych interwencji widać wyraźnie, iż Rzecznik Finansowy działa przede wszystkim w interesie słabszej strony sporu, zazwyczaj jest to konsument usług rynku finansowego czyli statystyczny Kowalski lub Iksiński.

Cieszy fakt, że zwykły obywatel w razie kłopotów finansowych może zwrócić się do instytucji administracji państwowej z wnioskiem o pomoc. I jeżeli będzie to w danej sytuacji możliwe taką pomoc otrzyma.

Tylko w 2016 r. urząd udzielił 23600 porad ekspertów Rzecznika, przyjął 19385 wniosków do Rzecznika oraz wydał 344 istotne poglądy. Przedstawione dane wyraźnie pokazują skalę różnych problemów i wątpliwości, z którymi przychodzi się zmierzyć zwykłemu konsumentowi na rynku usług finansowych.

Więcej o działalności Rzecznika Finansowego znajdziemy na jego stronie internetowej pod adresem www.rf.gov.pl.

Komu powierzyć nasze pieniądze?

Nieraz zastanawiamy się czy i komu powierzyć nasze pieniądze, stanowiące często oszczędności życia. Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w tym artykule.

Obecnie coraz rzadziej spotykane jest przechowywanie oszczędności w przysłowiowej skarpecie lub poszewce poduszki. Ale czy każdej instytucji finansowej warto zaufać i powierzyć jej gromadzone przez lata oszczędności?

Odpowiedź jest prosta: NIE!

Nasze pieniądze, które zarabiamy na co dzień oraz te, które odkładamy na tak zwaną czarną godzinę powinniśmy powierzyć tym instytucjom, które posiadają odpowiednie zabezpieczenia i gwarancje.

Po pierwsze powinniśmy zweryfikować czy instytucja taka posiada gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Można to zrobić na stronie internetowej BFG pod adresem www.bfg.pl w zakładce  “podmioty objęte gwarancjami”.

Obecnie Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje bezpieczeństwo depozytów w bankach i SKOK-ach do równowartości 100 000 euro w przeliczeniu na polskie złote.

Po drugie powinniśmy upewnić się czy instytucja ta widnieje na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. Jeśliby okazało się, że jest ona wpisana na tę listę to nie należy powierzać jej naszych oszczędności.

Nie musimy się też obawiać dużych kosztów prowadzenia rachunku bankowego, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy bank powinien posiadać w swojej ofercie co najmniej jedno konto, od którego nie będą pobierane opłaty za jego prowadzenie.

Przechowywanie większych sum pieniędzy w domu może okazać się błędem. Wiele jest bowiem sytuacji, w których osoby starsze stają się ofiarami różnego rodzaju wyłudzeń np. "na wnuczka", "na policjanta", "na pracownika administracji" itd.

Pieniądze przechowywane w instytucji posiadającej gwarancje BFG jest znacznie bezpieczniejsze. Oczywiście przy wyborze takiej czy innej instytucji zachowajmy rozwagę i porównajmy sobie najpierw ofertę co najmniej 3-4 podmiotów. Wybierzmy tę, która naszym zdaniem ma najlepszą ofertę.

Komisja Nadzoru Finansowego

Czym jest Komisja Nadzoru Finansowego? Co to za organ? Jakie są jej zadania? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w tym krótkim artykule.

Komisja Nadzoru Finansowego, w skrócie KNF, to organ administracji publicznej. Jej głównym zadaniem jest nadzorowanie rynku finansowego w Polsce. Nadzór nad działalnością Komisji Nadzoru Finansowego sprawuje Prezes Rady Ministrów czyli premier polskiego rządu.

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej KNF do jej zadań należy m.in.: nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.

KNF działa w oparciu o przepisy krajowe, szereg ustaw m.in. o obrocie instrumentami finansowymi oraz o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Do ważniejszych zadań KNF, z punktu widzenia przeciętnego obywatela, jest prowadzenie listy ostrzeżeń publicznych KNF oraz działalność edukacyjno-informacyjna w zakresie funkcjonowania rynku finansowego. To właśnie na Liście ostrzeżeń publicznych KNF znajdują się nieuczciwe firmy lub osoby, których działalność finansowa jest co najmniej podejrzana.

Za pomocą listy, KNF ostrzega o każdej zgłoszonej i zweryfikowanej działalności, która może przynieść szkodę obywatelom. Link do listy ostrzeżeń publicznych KNF znajdziemy na stronie internetowej Komisji pod adresem www.knf.gov.pl.

Oprócz tego komisja informuje m.in. gdzie szukać pomocy w sporze z instytucją finansową oraz jakie instytucje lub inne podmioty są uprawnione do pomocy osobom poszkodowanym na rynku finansowym.

Do ciekawszych działań KNF należy też zaliczyć wydawanie różnego rodzaju publikacji i raportów. Pośród tych pierwszych warto zapoznać się z opracowaniem pt. Piramidy i inne oszustwa na rynku finansowym z roku 2016, autorstwa Marcina Pachuckiego.

Publikacja w przejrzysty sposób ukazuje mechanizmy powstawania piramid finansowych oraz uświadamia czytelnika na co zwracać uwagę przy tego rodzaju działalności aby nie stać się ofiarą przestępstwa.

Gorąco zachęcam seniorów do zapoznania się z treściami zamieszczonymi na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Parabanki a portfel seniora

Coraz więcej seniorów ma problemy finansowe, jest poważnie zadłużona. Na początku roku Krajowy Rejestr Długów podał dane, z których wynika, że łączne zadłużenie osób z pokolenia 60+ nie spłacane w terminie, sięga już 3 miliardów złotych. Zaś cały dług osób z pokolenia 60+ szacowany jest powyżej 26 miliardów złotych.

Przyczyny zadłużenia są różne. Najczęściej podawane przez kredytobiorców i pożyczkobiorców to: kredyty zaciągane dla młodszych członków rodziny, utrata współmałżonka a więc i części przychodów, czy zbyt małe świadczenia (emerytury lub renty).

Niestety w naszym kraju funkcjonuje wiele instytucji finansowych, a wśród nich tak zwane parabanki, które przez swoje wysokie opłaty i odsetki przyczyniają się do wzrostu zadłużenia osób starszych. W parabankach stosunkowo szybko można otrzymać pożyczkę. Gorzej wygląda jej spłata, gdzie Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi nawet 170%. Były też przypadki ekstremalne gdzie RRSO wyniosło 352,8%. Taki procent może się okazać zabójczy dla domowego budżetu seniora i nie tylko.

Oprócz wysokiego oprocentowania, uciążliwa może też okazać się forma spłaty takiego kredytu lub pożyczki. Bardzo często parabanki preferują spłatę ratalną co tydzień,  zaś świadczenia dla emerytów i rencistów są wypłacane raz w miesiącu. Należy to wziąć pod uwagę przy ewentualnej decyzji skorzystania z oferty parabanku.

Warto w tym miejscu dodać, że parabanki w przeciwieństwie do banków nie muszą się zgodzić na prośbę klienta dotyczącą zawieszenia spłaty kredytu czy pożyczki lub obniżenia wysokości rat, w razie gdyby ten nie był w stanie podołać w realizacji swoich zobowiązań.

Seniorze pamiętaj, że Twoje bezpieczeństwo finansowe zależy przede wszystkim od Ciebie. Zanim skorzystasz z usług parabanku zastanów się czy nie ma innego rozwiązania np. pożyczka od rodziny lub bliskich znajomych.

Należy również dodać, że na terenie województwa śląskiego istnieją różnego rodzaju organizacje pozarządowe, które wspierają uboższych emerytów i rencistów. W organizacjach tych można na przykład bezpłatnie otrzymać lub zakupić żywność po dużo niższych cenach niż te, które obowiązują w sklepach. Żywność ta bardzo często pochodzi z różnego rodzaju darowizn od przedsiębiorców, producentów lub banków żywności.