Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął działalność w październiku 2006 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego. Liczba słuchaczy Bytomskiego UTW z początkowych 200-tu wzrosła do ponad 600. Stało się tak m.in. za przyczyną zmian demograficznych, które zaszły w polskim społeczeństwie. Obecnie pokolenie 60+ stanowi ok. 25% ogółu mieszkańców Bytomia.

Bytomski Uniwersytet, podobnie jak jego odpowiedniki w województwie śląskim, prowadzi dość urozmaiconą działalność edukacyjną. Składają się na to liczne wykłady, lektoraty, kursy, seminaria, koła zainteresowań, warsztaty i ćwiczenia. Mają one charakter rozwojowy.

Z punktu widzenia edukacji dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób starszych – warto wskazać (obok nauki) tamtejszą aktywność słuchaczy i dbałość o zdrowy styl życia. Od dawna wiadomo, że „w zdrowym ciele – zdrowy duch”.

Do częstych zajęć usprawniających należą: gimnastyka, pływanie, taniec, fitness, nordic walking, wycieczki turystyczno – krajoznawcze i kulturalne, a także rękodzieło i inne. W obszarze kultury, obok warsztatów plastycznych na wyróżnienie zasługują: Chór Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wrzosy Jesieni” i Grupa Teatralna „Trema", a także „Klub Roman – tycznych Serc”. Były one wielokrotnie doceniane i nagradzane w regionie i poza jego granicami.

Bezcenną wartością dodaną - do zaledwie naszkicowanej działalności BUTW – stanowią „wyciągnięcie z domu”, rozruszanie, zaktywizowanie i rozwój środowiska senioralnego w Bytomiu.

Sprawność fizyczna i intelektualna seniorów, bezpośrednie kontakty międzyludzkie, aktualizacja wiedzy o życiu i świecie oraz pokrewne walory podnoszą poziom bezpieczeństwa fizycznego, zadowolenia i radości z życia oraz współżycia społecznego seniorów.

Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku to dobry przykład oddolnych, bezpiecznych, pożytecznych i potwierdzonych praktyk na rzecz osób starszych.