Wolontariat stowarzyszenia WIOSNA w woj. śląskim

Stowarzyszenie WIOSNA - założone przed kilkunastu laty przez księdza Jacka Stryczka jest organizacją pożytku publicznego i propagatorem wolontariatu.

Służy solidarności z potrzebującymi, organizuje pomoc słabszym i rozwija społeczeństwo obywatelskie. Corocznie organizuje m.in. przedsięwzięcie pn. Szlachetna Paczka. W grudniu 2017 r. ponad 2000 osób i rodzin z terenu województwa śląskiego otrzymało taką paczkę, a w całym kraju ponad 20 000. Stanowi ona formę wsparcia dla najbardziej potrzebujących - przez firmy i osoby lepiej sytuowane.

W dokumentacji stowarzyszenia czytamy, że nie pomaga ono biedzie roszczeniowej, wspiera tych, którzy starają się radzić sobie w życiu, podaje narzędzia (przysłowiową „wędkę do łowienia ryb”), wydobywa z ludzi cechy piękne i służy w ich rozwoju.

Szczególną uwagę zwraca się na: historię rodziny i przyczyny trudności, dochód jednostkowy, postawę i aktywność oraz stopień ubóstwa.

Stowarzyszenie WIOSNA znajduje osoby starsze i ubogie, tworzy więzi międzyludzkie oraz ogranicza poczucie samotności.