Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, a seniorzy

Od 1 stycznia 2018 roku rozpoczyna działalność Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). Skupia ona 41 miast i gmin, zamieszkanych przez blisko 2 miliony 380 tysięcy osób.

Z mocy stosownej Ustawy i Rozporządzenia powstanie Metropolii „pozwoli m.in. na: efektywne zarządzanie z perspektywy ponadlokalnej, integrację gmin i skupienie aktywności na kluczowych problemach regionu, stworzenie ośrodka metropolitalnego mogącego skutecznie konkurować z aglomeracjami europejskimi, stanowiącego silny ośrodek wzrostu”.

Pierwszym rzeczywistym rezultatem powstałej GZM – dzięki porozumieniu trzech dotychczasowych firm komunikacyjnych – (począwszy od stycznia 2018 roku) będzie wspólny, tańszy bilet oraz bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia.

W planach GZM są m.in. wspólne zakupy: 300 autobusów elektrycznych, energii elektrycznej, być może gazu, budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych, integracja systemu rowerów miejskich i inne.

A co dla seniorów?

Przechodząc do spraw społecznych warto zaznaczyć, że ponad 20% mieszkańców Metropolii, czyli ponad pół miliona stanowią seniorzy. Dla zobrazowania skali zagadnienia, dodajmy, że liczba odpowiada całkowitej ilości mieszkańców kilku średniej wielkości miast w Polsce. Zważywszy na procesy zmian demograficznych, niebawem seniorów będzie coraz więcej. Ilościowo i wiekowo stanowić będą oni poważną, dużą populację społeczną.

Zatem unifikacja (ujednolicenie) rozwiązań komunikacyjnych, ułatwiony dostęp do usług, upowszechnianie dobrych praktyk i zniesienie barier gminnych – służyć będą również seniorom.

Warto także wskazać na towarzyszące temu stopniowe obniżanie kosztów życia w Metropolii, zrównoważony rozwój i działania rewitalizacyjne.

Pośród ważnych celów i planów Metropolii znajdują się m.in.: kompleksowe i skoordynowane działania na rzecz profilaktyki społecznej i poprawy jakości życia osób starszych. Razem można więcej i taniej. Inaczej mówiąc chodzi o lepiej zorganizowane, przyjazne seniorom i jakościowe życie. Wszystko przed nami (dla ludzi i postępu).