Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął działalność w październiku 2006 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego. Liczba słuchaczy Bytomskiego UTW z początkowych 200-tu wzrosła do ponad 600. Stało się tak m.in. za przyczyną zmian demograficznych, które zaszły w polskim społeczeństwie. Obecnie pokolenie 60+ stanowi ok. 25% ogółu mieszkańców Bytomia.

Bytomski Uniwersytet, podobnie jak jego odpowiedniki w województwie śląskim, prowadzi dość urozmaiconą działalność edukacyjną. Składają się na to liczne wykłady, lektoraty, kursy, seminaria, koła zainteresowań, warsztaty i ćwiczenia. Mają one charakter rozwojowy.

Z punktu widzenia edukacji dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób starszych – warto wskazać (obok nauki) tamtejszą aktywność słuchaczy i dbałość o zdrowy styl życia. Od dawna wiadomo, że „w zdrowym ciele – zdrowy duch”.

Do częstych zajęć usprawniających należą: gimnastyka, pływanie, taniec, fitness, nordic walking, wycieczki turystyczno – krajoznawcze i kulturalne, a także rękodzieło i inne. W obszarze kultury, obok warsztatów plastycznych na wyróżnienie zasługują: Chór Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wrzosy Jesieni” i Grupa Teatralna „Trema", a także „Klub Roman – tycznych Serc”. Były one wielokrotnie doceniane i nagradzane w regionie i poza jego granicami.

Bezcenną wartością dodaną - do zaledwie naszkicowanej działalności BUTW – stanowią „wyciągnięcie z domu”, rozruszanie, zaktywizowanie i rozwój środowiska senioralnego w Bytomiu.

Sprawność fizyczna i intelektualna seniorów, bezpośrednie kontakty międzyludzkie, aktualizacja wiedzy o życiu i świecie oraz pokrewne walory podnoszą poziom bezpieczeństwa fizycznego, zadowolenia i radości z życia oraz współżycia społecznego seniorów.

Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku to dobry przykład oddolnych, bezpiecznych, pożytecznych i potwierdzonych praktyk na rzecz osób starszych.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, a seniorzy

Od 1 stycznia 2018 roku rozpoczyna działalność Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). Skupia ona 41 miast i gmin, zamieszkanych przez blisko 2 miliony 380 tysięcy osób.

Z mocy stosownej Ustawy i Rozporządzenia powstanie Metropolii „pozwoli m.in. na: efektywne zarządzanie z perspektywy ponadlokalnej, integrację gmin i skupienie aktywności na kluczowych problemach regionu, stworzenie ośrodka metropolitalnego mogącego skutecznie konkurować z aglomeracjami europejskimi, stanowiącego silny ośrodek wzrostu”.

Pierwszym rzeczywistym rezultatem powstałej GZM – dzięki porozumieniu trzech dotychczasowych firm komunikacyjnych – (począwszy od stycznia 2018 roku) będzie wspólny, tańszy bilet oraz bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia.

W planach GZM są m.in. wspólne zakupy: 300 autobusów elektrycznych, energii elektrycznej, być może gazu, budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych, integracja systemu rowerów miejskich i inne.

A co dla seniorów?

Przechodząc do spraw społecznych warto zaznaczyć, że ponad 20% mieszkańców Metropolii, czyli ponad pół miliona stanowią seniorzy. Dla zobrazowania skali zagadnienia, dodajmy, że liczba odpowiada całkowitej ilości mieszkańców kilku średniej wielkości miast w Polsce. Zważywszy na procesy zmian demograficznych, niebawem seniorów będzie coraz więcej. Ilościowo i wiekowo stanowić będą oni poważną, dużą populację społeczną.

Zatem unifikacja (ujednolicenie) rozwiązań komunikacyjnych, ułatwiony dostęp do usług, upowszechnianie dobrych praktyk i zniesienie barier gminnych – służyć będą również seniorom.

Warto także wskazać na towarzyszące temu stopniowe obniżanie kosztów życia w Metropolii, zrównoważony rozwój i działania rewitalizacyjne.

Pośród ważnych celów i planów Metropolii znajdują się m.in.: kompleksowe i skoordynowane działania na rzecz profilaktyki społecznej i poprawy jakości życia osób starszych. Razem można więcej i taniej. Inaczej mówiąc chodzi o lepiej zorganizowane, przyjazne seniorom i jakościowe życie. Wszystko przed nami (dla ludzi i postępu).

Aplikacje w służbie bezpieczeństwa

W 2016 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępniło obywatelom aplikację o nazwie „Moja Komenda”. Można ją pobrać na urządzenia mobilne (np. telefon, ipod, smartfon), które działają w oparciu o system operacyjny Android lub iOS. Aplikację można pobrać z Internetu bezpłatnie. Korzystanie z niej też jest darmowe.

Aplikacja „Moja Komenda” to nowatorskie oprogramowanie oraz narzędzie cyfrowe, które pozwala w prosty sposób lokalizować komendy i komisariaty Policji w Polsce. Ich wyszukiwanie jest możliwe po adresie, nazwie jednostki, mieście lub kodzie pocztowym. Po kliknięciu w wybraną jednostkę - otrzymujemy dokładny adres i numer telefonu. Ponadto dzięki aplikacji dowiemy się, jak najszybciej się do niej dostać. Wszystko to, wsparte zostało elektroniczną mapą, dzięki której widzimy, gdzie dana jednostka Policji się znajduje. Jeśli mamy włączoną usługę lokalizacyjną Google na swoim urządzeniu, mapa jednocześnie wskaże miejsce, w którym my się obecnie znajdujemy, pokaże dystans, jaki dzieli nas od wybranej jednostki Policji i w razie potrzeby, wyznaczy drogę i zaprowadzi nas do niej.

Oprócz tego, aplikacja ma wbudowaną bazę wszystkich dzielnicowych w Polsce, co umożliwia ich odszukanie. Możemy więc sprawdzić kto z imienia i nazwiska zajmuje się rewirem, w którym mieszkamy oraz poznać służbowy numer telefonu tej osoby. Jeśli zajdzie taka potrzeba, dzięki aplikacji połączymy się z wybraną jednostką lub dzielnicowym poprzez jedno kliknięcie.

Należy jednak pamiętać, że część tych funkcji wymaga pracy aplikacji w trybie on-line, czyli z dostępem do Internetu – chodzi tutaj o: wytaczanie trasy i nawigację do wybranej jednostki policji.

Aplikacja „Moja Komenda” posiada również bezpośredni dostęp do portali internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policji, a także mediów społecznościowych.

Zachęcamy do korzystania z Aplikacji. Można ją pobrać z poniższych stron:

- dla urządzeń systemu Android

- dla urządzeń systemu iOS

„Koperta zdrowia” dla seniorów powiatu tarnogórskiego i miasta Tarnowskie Góry

Zgodnie z ideą i założeniami rządowego programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz w oparciu o współdziałanie: władz powiatowych i miejskich Tarnowskich Gór, tamtejszych komend policji i straży pożarnej, przedstawicieli Caritas, Stowarzyszenia „Na zdrowie”, a także Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego - opracowano treść, szatę graficzną, plastikowe etui oraz sposób mocowania „Koperty zdrowia”.

Koperty są przeznaczone dla seniorów, a szczególnie dla osób przewlekle chorych i samotnych. Po wypełnieniu będą zawierały indywidualne informacje o: stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach i przeciwwskazaniach, o przebytych operacjach i urazach oraz kontaktach rodzinnych czy opiekuńczych.

Uzgodniono, że koperta będzie umieszczana wewnątrz lodówki lub na jej drzwiach (za pomocą dołączonego do koperty magnesu).

Lekarz, ratownik i policjant - dysponując kopertą - niezwłocznie uzyska nasze najważniejsze dane zdrowotne, a w rezultacie udzieli optymalnej pomocy lub ratunku.

Z pewnością, ta inicjatywa usprawni i przyśpieszy pomoc medyczną potrzebującym oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa seniorów z miasta Tarnowskie Góry i powiatu tarnogórskiego.

Już w styczniu 2018 roku dzielnicowi policji z Tarnowskich Gór i powiatu, wspólnie z pracownikami socjalnymi, przedstawicielami Caritas, lekarzami i strażakami przeprowadzą szeroką akcję doręczania kopert seniorom oraz informowania ich o szczegółach z tym związanych.

Więcej informacji na temat akcji można znaleźć m.in. na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.