Bezpłatna pomoc i edukacja prawna

Seniorzy, po ukończeniu 65 lat, mogą korzystać z darmowej pomocy prawnej.

Zgodnie z Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zakres takiej pomocy obejmuje:

- informowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach i obowiązkach,

- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

- pomoc w przygotowaniu projektu pisma w danej sprawie (z niektórymi wyjątkami, wyłączeniami),

- sporządzenie projektów pism: wszczynającego postępowanie sądowe, o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu (adwokata, doradcy, rzecznika).

Osoby uprawnione, w tym seniorzy, mogą korzystać z nieodpłatnych informacji m.in. w zakresie: prawa cywilnego i prawa pracy, spraw administracyjnych i spraw rodzinnych oraz ubezpieczenia społecznego, zagadnień konsumenckich i spadkowych.

W kraju działa 1525 punktów informacyjnych, w tym 103 w województwie śląskim. Znajdują się one w lokalach udostępnianych przez powiaty, miasta i gminy, a także w pomieszczeniach organizacji pozarządowych.

Szczegóły są dostępne w urzędach oraz na stronie internetowej darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Masz problem natury prawnej, skorzystaj z darmowej pomocy!

Porady prawne

Starsze osoby mówią niekiedy: „z prawem lepiej nie zadzierać” lub „nie warto obchodzić prawa”. Coś w tym jest, ale życie płata figle - możemy mieć do czynienia z prawem np. jako ofiary, albo uczestniczyć w sprawie nie karnej.

Częściej mamy potrzebę zasięgnięcia porady prawnej. Nie zawsze wiemy gdzie, jak i za ile? Dużo informacji (nie zawsze ścisłych) znajdziemy w internecie - lecz problemem bywa „przesianie” tamtejszych zasobów. Tak się składa, że część internautów przejawia chorą aktywność wypowiadania się na każdy temat. Od zarania dziejów wiadomo, że chodzi o „ziarno a nie o plewy” (to skojarzenie z językiem rolnika – gospodarza).

Odpłatne porady prawne są łatwo dostępne, jednak dla seniora ze średnią emeryturą mogą okazać się zbyt drogie. Zatem warto korzystać z porad bezpłatnych, równie kompetentnych co te obarczone cennikiem.

W okresie aktywności zawodowej korzystaliśmy z porad i pomocy Państwowej Inspekcji Pracy. Obecnie dla seniorów (ale nie tylko) wiele praktycznych pożytków świadczy m.in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w tym przez swoje delegatury i biura terenowe).

Stosownie do naszych potrzeb - wiele cennych i na bieżąco aktualizowanych informacji - znajdziemy na internetowych portalach i stronach www ministerstw i urzędów państwowych.

Podajemy także niektóre adresy, które warto odwiedzać:

- gif.gov.pl - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

- pip.gov.pl - Państwowa Inspekcja Pracy

- nfz.gov.pl - Narodowy Fundusz Zdrowia

- knf.gov.pl - Komisja Nadzoru Finansowego

- infor.pl - Portal prawny

- darmoweporady.pl

- dłużnikmaprawo.pl

- forumprawne.org i inne.

 

Również miejscowe kancelarie i biura adwokackie, notarialne i inne - okresowo umożliwiają całodzienne bezpłatne porady prawne.

Zadatek

Prowadząc dowolną działalność lub zawierając jakąkolwiek umowę – związaną z jej przedpłacaniem – zalecamy seniorom poznanie stosownych regulacji prawnych.

Z całą pewnością należy to uczynić wówczas, gdy jedna ze stron umowy nalega by przedpłatę zapisać w umowie, jako zadatek. My seniorzy mamy sporo lat - to jedno, a drugie: bywają różne przypadki losowe, mogące przeszkodzić w realizacji nawet najlepiej zamierzonych celów.

Zadatek jest instytucją prawną, związaną z zawieraniem umów. Mówiąc najprościej i praktycznie: zadatek oznacza sumę pieniężną lub rzecz, którą jedna osoba przekazuje drugiej osobie (stronie) – w związku z zawieraniem umowy np. zakupu nieruchomości.

Zadatek powinien być ściśle określony co do wielkości, rat, etapów i ewentualnie innych istotnych elementów (np. związanych ze złożonym, nietypowym przedmiotem umowy).

Szczególnie ważną cechę prawną zadatku stanowi konsekwencja w razie odstąpienia od przedmiotowej umowy.

W typowych warunkach, jeżeli umowa zostaje zrealizowana, kwota zadatkowana podlega zaliczeniu do zapłaty – albo inaczej mówiąc kupujący o tyle mniej zapłaci sprzedającemu.

Jeżeli kupujący odstąpi od umowy (zerwie umowę) to jego zadatek przepada, czyli zostaje zatrzymany przez sprzedającego. Natomiast zerwanie umowy przez sprzedającego skutkuje zwrotem dwukrotności zadatku na rzecz potencjalnego kupującego, zatem jest jeszcze bardziej dotkliwe.

Zadatkowi przypisana jest funkcja zabezpieczenia – dotrzymania warunków i terminów zawartych w umowie.

Zadatek zdefiniowano w Art. 394 Kodeksu Cywilnego. W tymże kodeksie znajdują się inne szczegóły prawne (przepisy) związane z zadatkiem.

Przedpłata, jako zaliczka

Zawieranie umów – o większym znaczeniu, o dużej wartości lub umów ważnych z innych powodów – często związane jest z dokonaniem przedpłaty (zazwyczaj wynosi ona do 20% pełnej kwoty).

Tym sposobem potwierdza się transakcję oraz zabezpiecza finansowo dostawcę lub sprzedającego. Z założenia przedpłata stanowi potwierdzenie ustaleń i deklarację wykonania transakcji. Po wykonaniu umowy całkowita należna kwota zostaje pomniejszona o przedpłatę.

Bardzo ważny jest zapis w umowie, jak strony tejże umowy z własnej woli nazwali przedpłatę, a mianowicie: zaliczka czy zadatek.

W języku potocznym bywa, że ludzie błędnie traktują te pojęcia, jako równoznaczne. Według obowiązującego prawa powodują one zasadniczo odmienne konsekwencje (skutki).

Można powiedzieć, że przedpłata określona w umowie, jako zaliczka jest jej łagodną postacią. W razie odstąpienia od przedmiotowej umowy, zaliczka podlega zwrotowi tej stronie, która ją zapłaciła. Nie ma znaczenia powód, czy to która strona zerwała umowę (odstąpiła od umowy).

Zwrot zaliczki stanowi jej zasadniczą i najważniejszą cechę. Zaliczka nie zabezpiecza umowy, bowiem nie ma w tej mierze ścisłych regulacji prawnych. Zaliczka występuje w kilku artykułach Kodeksu Cywilnego, jednak bez definicji.

Życiowa rada dla seniora brzmi: jeżeli zgadzasz się na przedpłatę – to dopilnuj, by nazwaną ją i zapisano słowem „zaliczka”.